Нутрибио N Ви решава проблема
с недостига на скъпите азотни торове
при Царевица!

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА?

 

Нутрибио N – уникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години.

 Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма „МеДи плюс Р“ ООД предлага на фермерите Нутрибио N – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природно съобразни решения.

 При употребата на Нутрибио N намаляваме с 35 – 40% употребата на азот съдържащи торове. В следствие на това се намаляват емисиите на въглероден двуокис, намалява се и замърсяването на водите с нитрати.

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


 * Висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Нутрибио N и Амалгерол или Амалгерол Есенс, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

Нутрибио N Съдържа ЖИВИ азотфиксиращи микроорганизми с висок потенциал за конвертиране на атмосферния и почвен молекулен азот в усвоими за растенията азотни съединения. Това е естествен процес, който осигурява неизчерпаем източник на азот.

 !!!  50 г Нутрибио N се разтварят в 10 л вода, разбърква се добре и след 10 минути готовия разтвор с активираните бактерии се добавя в резервоара на пръскачката.

 Представете си влиянието върху логистиката – намалява се обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от Нутрибио N ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки намаляване на стандартното торене с aзот (N), като в много случаи дори го превъзхожда.

Съвместимост: Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали. Нутрибио N не е съвместим с продукти с алкална реакция, медни продукти, бактерициди и биоциди. Препоръчва се да се извърши предварителен тест за съвместимост.

Съхранение: Съхранявайте продукта плътно затворен и в оригинални опаковки, на добре проветриво място, при температура под 35 °C.

Избягвайте директна слънчева светлина и други източници на топлина.

  • Product Nutribio N meets the requirements of the Regulation for Organic Farming under the Council Regulation (EC) No.834/2007 of 28 June 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАТОРИ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА В КОНТЕКСТА НА „ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА”

ВЪВЕДЕНИЕ

Оптимизирането на минералното хранене при полските култури е главна предпоставка за високи и стабилни добиви. Азотният дефицит е един от основните фактори, който оказва влияние върху добива и качеството на царевицата. Ефективното зърнопроизводство зависи главно от избора на подходящ сорт за специфичните агроекологични условия и проведените агротехнически практики, които повишават добива и качеството на продукцията.
 Използването на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии за регулирането на растежа и развитието на културите ще стане основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Тяхното приложение щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества налични в почвения разтвор от корените. Спазването на фазите на приложение е критично за тяхната ефективност.
 Целта на съвременното земеделско производство е да намали производствените суровини без това да повлияе негативно на добива и качеството на продукцията. Биостимулаторите са растителни екстракти и съдържат широк спектър от биоактивни съединения. Тези продукти са в състояние да подобрят ефективността на използването на хранителни вещества от растението и да повишат толерантността към биотични и абиотични стресове.
Амалгерол Есенс е висококачествен органичен биостимулатор, включващ в състава си 7 компонента. Той подпомага растежа на корените, активира живота в почвата и спомага за увеличаването на хумусното съдържание. Спомага за задържане на водата в почвата и осигурява добра реколта дори в сухите периоди. Амалгерол Есенс съдържа антиоксиданти, които повлияват положително на растенията при биотичен и абиотичен стрес.
Нутрибио N е уникален органичен микробиален тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии и други, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителните вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години благодарение на иновативна технология за сушене на бактерии. Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали, но не е съвместим с продукти с алкална реакция, медни продукти, бактерициди и биоциди.
 Приложението на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии позволява намаляване на минералното торене без това да намали добива и качеството на продукцията, като в същото време поддържа нивото на нитратите под ограниченията, наложени от регламентите на ЕС.
 Целта на проведения опит в ИРГР Садово е установяване влиянието на биостимулатора Амалгерол Есенс и микробиалния тор Нутрибио N върху добива при царевица, както и възможността на продуктите да компенсират количеството на минералния азот.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
 Опитът беше заложен с испански хибриден сорт. Царевицата беше засята в оптимален за района на Южна България срок (20.04.2021 г.) при сеитбена норма 3 кг/дка. Предсеитбено беше внесен комбиниран минерален тор NPK 15:15:15 в количество 20 кг/дка. За установяване действието на листните торове и биостимулатори и предимството им пред стандартната технология на отлеждане бяха заложени 3 варианта. Всеки вариант беше реколтиран върху площ от 100 m2 в четири повторения. Така всяка опитна парцелка заемаше площ от 25 m2.

Опит в Институт по Растителни Генетични Ресурси – САДОВО

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

В климатично отношение стопанската 2021 година беше характерна за района на гр. Садово. Почвената влага през м. май беше достатъчна за поникването на царевицата. Началото на лятото беше съпроводено с ниски температури за сезона и обилни валежи, а втората половина – с много високи температури и рязко изразено засушаване. Рязкото засушаване в края на м. юли до края на вегетацията на царевицата потисна възможността културата напълно да развие продуктивния си потенциал.
Азотните торове бяха внесени еднократно през м. май (19.05.2021 г.). Първото пръскане на продуктите на фирмата се извърши в края на м. май (25.05.2021 г.) веднага след поникване на културата. Следващото приложение на листните торове и биостимулатори се извърши на 12.07.2021 г. във фаза 6ти – 8ми лист. Растенията се развиваха добре и не се наблюдаваха смущения в третираните варианти. Жътвата беше в оптимален за района срок (30.09.2021 г.).
Резултатите от проведения експеримент показват, че най-висок добив продуцира вариант 3 (980 кг/дка) с двукратно внасяне на Амалгерол Есенс 200 мл/дка през вегетацията и Нутрибио N в доза 5 г/дка .
От резултатите е видно, че намаляването на азотното торене с до 50 % от стандартната технология води до повишаване на добива при царевицата при използване на проучваните листни торове. Повишението на добива се дължи изцяло на използваните Амалгерол Есенс и Нутрибио N.

ИЗВОДИ
Листните торове Амалгерол Есенс и Нутрибио N компенсират и водят до повишение на добива при царевица въпреки понижението на дозите на минерален азот до 50 %.

Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка, приложен двукратно, и Нутрибио N 5 г/дка продуцират доказано най-висок добив.

 Изпитаните биостимулатори повлияват положително на продуктивността при царевицата, както и подобряват общото фитосанитарно състояние на посевите. Използването на листни торове и биостимулатори повишава устойчивостта на културите и гарантира високи добиви при провеждането на екологосъобразно и биологично земеделие.
Опитите имат пряка връзка с нормите и изискванията на съвременните добри земеделски практики в съответствие с „Зелената сделка”. Колективът, извел опитите в ИРГР Садово, убедено препоръчва продуктите на фирма МеДи плюс Р на фермерите за повишаване на добивите и провеждане на научно-обосновано модерно земеделие.

доц. д-р Станислав Стаматов и гл. ас. д-р Николая Велчева
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово

НУТРИБИО N – РЕВОЛЮЦИЯТА В КОНВЕНЦИОНАЛНОТО И БИОЛОГИЧНОТО ТОРЕНЕ

Как да заменим 200 килограма тор с 50 грама азотфиксиращи бактерии?

Нутрибио N позволява снабдяването с около една трета от азота, нужен за културите, фиксирайки го от атмосферата в самото растение. Благодарение на четирите бактерии,  които съдържа, атмосферният азот се фиксира в растението както през листната маса, така и през кореновата система.

Разбрахте ли добре ?

Нутрибио N действително е революция както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие!