Нутрибио N Ви решава проблема
с недостига на скъпите азотни торове
при Слънчоглед!

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕДА?

 

Нутрибио N – уникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години.

 Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма „МеДи плюс Р“ ООД предлага на фермерите Нутрибио N – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природно съобразни решения.

 При употребата на Нутрибио N намаляваме с 35 – 40% употребата на азот съдържащи торове. В следствие на това намаляват емисиите на въглероден двуокис, намалява и замърсяването на водите с нитрати.

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нутрибио N Съдържа ЖИВИ азотфиксиращи микроорганизми с висок потенциал за конвертиране на атмосферния и почвен молекулен азот в усвоими за растенията азотни съединения. Това е естествен процес, който осигурява неизчерпаем източник на азот.

!!!   50 г Нутрибио N се разтварят в 10 л вода, разбърква се добре и след 10 минути готовия разтвор с активираните бактерии се добавя в резервоара на пръскачката.

Представете си влиянието върху логистиката – намалява се обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от Нутрибио N ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки намаляване на стандартното торене с aзот (N), като в много случаи дори го превъзхожда.

Съвместимост: Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали. Нутрибио N не е съвместим с продукти с алкална реакция, медни продукти, бактерициди и биоциди. Препоръчва се да се извърши предварителен тест за съвместимост.

 Съхранение: Съхранявайте продукта плътно затворен и в оригинални опаковки, на добре проветриво място, при температура под 35 °C.

 Избягвайте директна слънчева светлина и други източници на топлина.

 *Product Nutribio N meets the requirements of the Regulation for Organic Farming under the Council Regulation (EC) No.834/2007 of 28 June 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАТОРИ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕДА В КОНТЕКСТА НА „ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА”

ВЪВЕДЕНИЕ

 Оптимизирането на минералното хранене при полските култури е главна предпоставка за високи и стабилни добиви. Ефективното зърнопроизводство зависи главно от избора на подходящ сорт за специфичните агроекологични условия и проведените агротехнически практики, които повишават добива и качеството на продукцията. Почвеното приложение на NPK в много случаи води до големи загуби на хранителни елементи. Листното приложение е възможност и е предпочитано, за да редуцира тези загуби. Използването на листните торове е много по-ефективно и по-евтино. Тяхното приложение щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества налични в почвения разтвор от корените. Спазването на фазите на приложение е критично за тяхната ефективност.

 Използването на биостимулатори за регулирането на растежа и развитието на културите ще стане основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”.

 Условията поставени от ЕС и формулирани в „Зелената сделка” налагат практиките по отглеждането на селскостопанските култури да се развиват в посока на биологични, устойчиви или екологични системи.  Целта на съвременното земеделско производство е да намали производствените суровини без това да повлияе негативно на добива и качеството на продукцията. Биостимулаторите са растителни екстракти и съдържат широк спектър от биоактивни съединения. Тези продукти са в състояние да подобрят ефективността на използването на хранителни вещества на растението и да повишат толерантността към биотични и абиотични стресове.

 Амалгерол Есенс е висококачествен органичен биостимулатор, съдържащ 7 компонента. Той подпомага растежа на корените, активира живота в почвата и спомага за увеличаването на хумусното съдържание. Спомага за задържане на водата в почвата и осигурява добра реколта дори в сухите периоди. Амалгерол Есенс съдържа антиоксиданти, които повлияват положително на растенията при биотичен и абиотичен стрес.

 Нутрибио N е уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии и други, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителните вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години благодарение на иновативна технология за сушене на бактерии. Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали, но не е съвместим с продукти с алкална реакция, медни продукти, бактерициди и биоциди.

 Приложението на биостимулатори позволява намаляване на минералното торене без това да намали добива и качеството на продукцията, като в същото време поддържа нивото на нитратите под ограниченията, наложени от регламентите на ЕС.

 Целта на проведения опит в ИРГР Садово е установяване влиянието на биостимулатора Амалгерол Есенс и микробиалния тор Нутрибио N върху добива при слънчогледа, както и възможността да се компенсира количеството на минералния азот.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

 Проведен е полски опит за установяване на ефекта от приложението на листните торовете Амалгерол Есенс и Нутрибио N при слънчоглед в опитното поле на ИРГР Садово.

 Слънчогледът беше засят на 15.03.2021 г. при сеитбена норма 6500 семена на декар. За изпитване предимствата на продуктите на фирма „МеДи плюс Р” пред стандартната технология на отглеждане при слънчоглед бяха заложени 3 варианта. Всеки вариант беше реколтиран върху площ от 100 m2 в четири повторения. Така всяка опитна парцелка заемаше площ от 25 квадратни метра. Предсеитбено беше внесен комбиниран минерален тор NPK 15:15:15 в количество 20 кг/дка (във варианти 1,2 и 3). Само в 1-ви вариант е направено подхранване с Амониев нитрат 30 кг/дка.

Във варианти 2 и 3 не беше извършено торене с никакви азотни торове.

Изпитани варианти на опита при слънчоглед в Институт по Растителни Генетични Ресурси – САДОВО

Данните от опитите са обработени статистически, разликите в добивите между отделните варианти са доказани чрез дисперсионен анализ.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

 В климатично отношение стопанската 2021 година беше характерна за района на гр. Садово. Влажното време през м. март подпомогна поникването на слънчогледа. Началото на лятото беше съпроводено с ниски температури за сезона и обилни валежи, а втората половина – с много високи температури и рязко изразено засушаване. Рязкото засушаване в края на м. юли до края на вегетацията потисна възможността слънчогледа напълно да развие продуктивния си потенциал.

 Растенията поникнаха в срок и се развиваха добре. В средата на м. май (14.05.2021 г.) във фаза 5-6 същински лист бяха приложени листните торове по схемата на фирмата. Следващите приложения на листните торове и биостимулатори бяха приложени в началото на фаза бутонизация. Жътвата се извърши в оптимален за района срок (26.08.2021 г.).

 Резултатите от проведения експеримент в ИРГР Садово показват, че най-висок добив (271 кг/дка) продуцира вариант 3. В него най-ясно проличава предимството на продукта Нутрибио N приложен в доза 5 г/дка във фаза 5-6 същински лист. Приложението на Амалгерол Есенс двукратно също дава добри резултати, въпреки липсата на следващо азотно торене (вариант 2).

ИЗВОДИ

 Листните торове Амалгерол Есенс и Нутрибио N компенсират и водят до повишение на добива при слънчоглед въпреки липсата на приложение на азот през вегетацията на слънчогледа.

 Двукратното третиране с Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка повишава добива с 23 % над контролата.

 Листните торове благоприятстват развитието, опрашването и оплождането при слънчогледа. Изпитаните биостимулатори повлияват положително на продуктивността, както и подобряват общото фитосанитарно състояние на посевите.

 Използването на листни торове и биостимулатори повишава устойчивостта на културите и гарантира високи добиви при провеждането на екологосъобразно и биологично земеделие.

 Опитите имат пряка връзка с нормите и изискванията на съвременните добри земеделски практики за отглеждане на слънчоглед в съответствие с „Зелената сделка”. Колективът, извел опитите в ИРГР Садово, убедено препоръчва продуктите на фирмата на фермерите за повишаване на добивите и провеждане на научно-обосновано модерно земеделие.

доц. д-р Станислав Стаматов и гл. ас. д-р Николая Велчева

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово

НУТРИБИО N – РЕВОЛЮЦИЯТА В КОНВЕНЦИОНАЛНОТО И БИОЛОГИЧНОТО ТОРЕНЕ

 Как да заменим 200 килограма тор с 50 грама азотфиксиращи бактерии?

 Нутрибио N позволява снабдяването с около една трета от азота, нужен за културите, фиксирайки го от атмосферата в самото растение. Благодарение на четирите бактерии,  които съдържа, атмосферният азот се фиксира в растението както през листната маса, така и през кореновата система.

 Разбрахте ли добре ?

 Нутрибио N действително е революция както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие!