Нутрибио N Ви решава проблема
с недостига на скъпите азотни торове
при Пшеница!

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ ПШЕНИЦАТА?

 

 Ежегодно в селското стопанство се използват различни видове азотсъдържащи минерални торове. В последните години сме свидетели на все по-рестриктивните мерки, които се предприемат в глобален мащаб за намаляването на емисиите от парникови газове, както и намаляване на приложението на пестицидите и торовете. Пред фермерите, освен задължението за спазване на мерките по климатичната стратегия „Зелена сделка“, стои и въпросът как ще си решат проблема с недостига на скъпите азотни торове при пшеницата?

 Ние вече имаме отговор и готово решение: Нутрибио N – уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителните вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години благодарение на иновативна технология за сушене на бактерии. Нутрибио N e подходящ за употреба както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.

* в следващия видео материал може да видите споделен опит от Италия за Нутрибио N

* Превод на видеото от италиански език:

Нутрибио NРеволюцията в конвенционалното и биологичното торене!

Как да заменим 200 кг тор с 50 грама азотфиксиращи бактерии?

 Нутрибио N Продуктът е създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии и други. Подходящ за употреба както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие. Имаме специфични опити, в които се сравняват различни технологии. Тези опити са направени с цел да отговорят на новите изисквания на пазара. Сравнили сме традиционни техники на торене, тоест минерално торене за поддържане на фитосанитарния профил на растението, с техники с минимално негативно влияние върху околната среда. Азотфиксиращите микроорганизми поддържат 35-40 процента от пълната норма на торене с азот на културата през вегетацията.

 Нутрибио N позволява снабдяването с около една трета от азота, нужен за културите, фиксирайки го от атмосферата в самото растение. Благодарение на четирите бактерии,  които съдържа, атмосферният азот се фиксира в растението както през листната маса, така и през кореновата система.

Нутрибио N се използва в доза 50 грама на хектар.

 В конвенционалното земеделие се прилага  в комбинация с хербицид, а в биологичното приложението е във фазата на братене. Приложението му става чрез познатата наземна техника, като дозата на приложение е 50 грама на хектар. Разбрахте ли добре? Само 50 грама на хектар, за да доставим една трета от нужния азот на растението. Представете си хубаво логистиката – 50 грама на хектар, вместо 150-200 килограма за транспортиране и разходи за приложение.

Нутрибио N  действително е революция както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие!

Опитът е изведен през 2019 година и е представен на фермери от Северна Италия.

 Оптимизирането на минералното хранене при полските култури е главна предпоставка за високи и стабилни добиви. Азотният дефицит е един от основните фактори, който оказва влияние върху добива и качеството на пшеницата. Ефективното зърнопроизводство зависи главно от избора на подходящ сорт за специфичните агроекологични условия и проведените агротехнически практики, които повишават добива и качеството на продукцията.

 Използването на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии за регулирането на растежа и развитието на културите ще стане основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Тяхното приложение щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение е наложително за тяхната ефективност.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нутрибио N Съдържа ЖИВИ азотфиксиращи микроорганизми с висок потенциал за конвертиране на атмосферния и почвен молекулен азот в усвоими за растенията азотни съединения. Това е естествен процес, който осигурява неизчерпаем източник на азот.

 !!!   50 г Нутрибио N се разтварят в 10 л вода, разбърква се добре и след 10 минути готовия разтвор с активираните бактерии се добавя в резервоара на пръскачката.

 Представете си влиянието върху логистиката – намалява се обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от Нутрибио N ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки намаляване на стандартното торене с aзот (N), като в много случаи дори го превъзхожда.

Опит в Институт по Растителни Генетични Ресурси – САДОВО

 Целта на съвременното земеделско производство е да намали производствените суровини без това да повлияе негативно на добива и качеството на продукцията. Биостимулаторите са растителни екстракти и съдържат широк спектър от биоактивни съединения. Тези продукти са в състояние да подобрят ефективността на използването на хранителни вещества от растението и да повишат толерантността към биотични и абиотични стресове.

 Амалгерол Есенс е висококачествен органичен биостимулатор, съдържащ 7 компонента. Той подпомага растежа на корените, активира живота в почвата и спомага за увеличаването на хумусното съдържание. Спомага за задържане на водата в почвата и осигурява добра реколта дори в сухите периоди. Амалгерол Есенс съдържа антиоксиданти, които повлияват положително на растенията при биотичен и абиотичен стрес.

 Нутрибио N е уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителните вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години благодарение на иновативна технология за сушене на бактерии. Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали, но не е съвместим с продукти с алкална реакция, медни продукти, бактерициди и биоциди.

 Приложението на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии позволява намаляване на минералното торене без това да намали добива и качеството на продукцията, като в същото време поддържа нивото на нитратите под ограниченията, наложени от регламентите на ЕС.

 Целта на проведения опит в Институт по Растителни Генетични Ресурси – САДОВО, е установяване влиянието на биостимулаторa Амалгерол Есенс и продукта Нутрибио N върху добива при пшеница, както и възможността да компенсира количеството на минералния азот.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

 Опитът беше заложен с български сорт, селекция на ИРГР, признат през 2020 г. Пшеницата беше засята в оптимален за района на Южна България срок (16.10.2020 г.) при сеитбена норма 25 кг/дка. Предсеитбено беше внесен комбиниран минерален тор NPK 15:15:15 в количество 20 кг/дка. За установяване действието на листните торове и биостимулатори и предимството им пред стандартната технология на отглеждане бяха заложени варианти. Всеки вариант беше реколтиран върху площ от 100 m2 в четири повторения.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

 В климатично отношение стопанската година (2020-2021) на извеждане на опита беше характерна за района на гр. Садово. Началото на лятото беше съпроводено с ниски температури за сезона и обилни валежи, а втората половина – с много високи температури и рязко изразено засушаване.

 Растенията поникнаха и достигнаха фаза братене преди настъпването на зимния период и презимуваха успешно без повреди. След активната вегетация на пшеницата падналите валежи през пролетта благоприятстваха развитието на културата. На 02.03.2021 г. посевът беше напръскан с хербицид срещу житни и широколистни плевели. Азотните торове бяха внесени еднократно през м. март (09.03.2021 г.). На 31.03.2021 г. беше приложена комбинацията Амалгерол Есенс и Нутрибио N по препоръка на фирма „МеДи плюс Р“ ООД. Жътвата се извърши в срок оптимален за района (22.07.2021 г.).

 Резултатите от проведения опит показват, че комбинацията на Амалгерол Есенс и Нутрибио N при торова норма 30 килограма на декар превъзхожда по добив стандартната технология на торене от 60 килограма на декар амониева селитра показана във вариант 2 на таблицата.

 В третия вариант проличава ясно предимството на продуктите и тяхната ефективност дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Амалгерол Есенс и Нутрибио N и тяхната възможност за фиксиране на атмосферния азот.

 Изпитаните биостимулатори повлияват положително на продуктивността при пшеницата, както и подобряват общото фитосанитарно състояние на посевите. Използването на биостимулатори повишава устойчивостта на културите и гарантира високи добиви при провеждането на екологосъобразно и биологично земеделие.

 Опитите имат пряка връзка с нормите и изискванията на съвременните добри земеделски практики в съответствие съсЗелената сделка”. Колективът, извел опитите в ИРГР Садово, убедено препоръчва продуктите на фирмата на фермерите за повишаване на добивите и провеждане на научно-обосновано модерно земеделие.

 Данните от опитите са обработени статистически, разликите в добивите между отделните варианти са доказани чрез дисперсионен анализ. С помощта на линейна регресия и експоненциално уравнение са установени възможностите за редукция на минералния азот при пшеницата.

доц. д-р Станислав Стаматов и гл. ас. д-р Николая Велчева

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово

e-mail: stanislav44@abv.bg; nikolaya_velcheva@abv.bg

Много по-бързо, отколкото можете да си представите, ще решите проблема си с недостига на скъпите азотни торове при ПШЕНИЦА!

Nutribio Nуникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години.

 Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма „МеДи плюс Р“ ООД предлага на фермерите Нутрибио N – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природно съобразни решения.

 При употребата на Нутрибио N намаляваме с 35 – 40% употребата на азот съдържащите торове. В следствие на това се намаляват емисиите на въглероден двуокис, намалява се и замърсяването на водите с нитрати.

 Представете си влиянието върху логистиката – намалява се обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от Нутрибио N ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки химичното намаляване на азота (N), което в много случаи дори превъзхожда стандартното торене.